Privacy Statement Stichting Interkerkelijk Sociaal (nood) Fonds- Oldambt

Stichting Interkerkelijk Sociaal (nood) Fonds- Oldambt, gevestigd aan Kerklaan 32, 9679 AE  Scheemda., is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Http://www.isf-oldambt.nl

Stichting ISF-Oldambt
Kerklaan 32,
9679 AE  Scheemda.

Tel.:+31(0)639254879

 

De penningmeester is de functionaris gegevensbescherming van Stichting Interkerkelijk Sociaal (nood) Fonds- Oldambt.  Hij is te bereiken via info@isf-oldambt.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Interkerkelijk Sociaal (nood) Fonds- Oldambt verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel     op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Bankrekeningnummer

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Interkerkelijk Sociaal (nood) Fonds- Oldambt verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- godsdienst of levensovertuiging

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@isf-oldambt.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

- burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Interkerkelijk Sociaal (nood) Fonds- Oldambt verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw noodhulp betaling(en)

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Interkerkelijk Sociaal (nood) Fonds- Oldambt neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Interkerkelijk Sociaal (nood) Fonds- Oldambt) tussen zit. Stichting Interkerkelijk Sociaal (nood) Fonds- Oldambt gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Microsoft software waaronder Word , Excel en PowerPoint ter communicatie met betrokken partijen.

Adobe document beveiliging ter communicatie met partijen.

GNUcash voor de financiële administratie

Telebankiersoftware voor ontvangsten en uitgaven

Er zijn geen te verwachten gevolgen voor betrokkenen

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Interkerkelijk Sociaal (nood) Fonds- Oldambt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan fiscaal strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

(Categorie) persoonsgegevens          Bewaartermijn 7 jaren

Personalia                                        Bewaartermijn 7 jaren

Adres                                                Bewaartermijn 7 jaren

Alle overige info                                Bewaartermijn 7 jaren

De informatie zeven jaren bewaard zodat aan de wettelijke (fiscale) eisen voldaan word.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Interkerkelijk Sociaal (nood) Fonds- Oldambt verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Interkerkelijk Sociaal (nood) Fonds- Oldambt blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Interkerkelijk Sociaal (nood) Fonds- Oldambt gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Interkerkelijk Sociaal (nood) Fonds- Oldambt en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@isf-oldambt.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Interkerkelijk Sociaal (nood) Fonds- Oldambt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Interkerkelijk Sociaal (nood) Fonds- Oldambt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@isf-oldambt.nl

 

Contact

Stichting ISF-Oldambt
Postbus 5
9679 ZG Scheemda

06-39 25 4879

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode